Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Posiedzenie Rady Gminy

          Czterdziesta sesja ósmej kadencji Rady Gminy Tarnawatka odbyła się 31 marca 2023 roku. Poświęcona była bieżącym sprawom gminy, wymagającym jednak zajęcia stanowiska przez organ uchwałodawczy.

          Zanim przystąpiono do rozpatrywania i podejmowania decyzji przez Radę, wójt gminy przedstawił najważniejsze sprawy, które miały miejsce w ostatnim czasie. Poinformował, że gmina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyła 3 wnioski. Wszystkie dotyczą obiektów położonych w Tarnawatce. Konkretnie zaś renowacji kościoła parafialnego, zabytkowej studni położonej w parku podworskim oraz przebudowy ciągu pieszego na cmentarzu. W sprawach inwestycji gminnych zapoznał obecnych na sesji z trwającymi właśnie postępowaniami przetargowymi, m.in. na budowę oświetlenia i kanalizacji, postępami prac przy porządkowaniu terenu wokół świetlicy w Tarnawatce-Tartaku oraz o wydłużeniu, do drugiej połowy kwietnia, terminu zakończenia prac przy budowie świetlicy w Hucie Tarnawackiej. Wójt Piotr Pasieczny poinformował także o: pozyskaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości 20 tys. zł na projekty dla 4 kół gospodyń wiejskich, przeprowadzonych zebraniach wiejskich we wszystkich miejscowościach gminy oraz uroczystym otwarciu Laboratorium Przyszłości Szkole Podstawowej w Tarnawatce. Po sprawozdaniu wójta z realizacji uchwał rady gminy, przystąpiono do rozpatrywania kolejnych punktów programu. Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz samego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka dotyczyły terenów położonych w Klocówce oraz w Wieprzowie. Podjęte decyzje umożliwią, w tej   w tej pierwszej miejscowości, budowę farmy fotowoltaicznej, a w drugiej stworzenia dodatkowych terenów budownictwa mieszkaniowego i usługowego, które znajdują się w okolicach kościoła i byłej szkoły. Następna uchwała dotyczyła już zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kunówka. Dotychczasowym terenom produkcji rolnej,  położonym przy drodze krajowej nr 17 w pobliżu wsi Antoniówka, zmieniono przeznaczenie na budownictwo zagrodowe. Przyjmując kolejne rozstrzygnięcie, Rada uściśliła zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli, przyjętego  na ostatniej sesji, a dotyczące zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Jednogłośnie przyjęto także uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2023. Po raz drugi z rzędu, radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych na utworzenie funduszu sołeckiego w następnym roku. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły wprowadzenia bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy.

          Obrady zakończyły życzenia złożone przez przewodniczącą Rady Kazimierę Mańdziuk radnym, sołtysom, gościom i mieszkańcom gminy z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Red.

Udostępnij: