Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Posiedzenie Rady Gminy

          23 czerwca br. odbyło się kolejne, czterdzieste drugie już w tej kadencji, posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka. Była to tzw. sesja absolutoryjna, ponieważ przedstawiono na niej wykonanie budżetu gminy za rok 2022.

          W pierwszych punktach posiedzenia rozpatrywany był raport o stanie gminy za 2022 rok. Po wysłuchaniu skrótu i najważniejszych tez tego dokumentu, rada postanowiła udzielić wójtowi wotum zaufania. Następnie omówione zostało wykonanie budżetu za rok ubiegły oraz informacja o stanie mienia komunalnego. Ostatecznie budżet z roku 2022 zamknął się kwotą 25 mln 508 tys. zł (2021 - 23 mln 594 tys. zł) po stronie dochodów oraz 26 mln 664 tys. zł (2021 - 22 mln 933 tys. zł) po stronie wydatków. Deficyt budżetowy został pokryty z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego. Na inwestycje gminne wydatkowano ponad 7 mln 237 tys. (2021 - 5 mln 890 tys. zł). Opis inwestycji gminnych zrealizowanych w ubiegłym roku, przedstawiamy w osobnym artykule.

Radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisji Rewizyjnej dotyczącymi wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla wójta gminy. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2022 radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium.

          W kolejnych punktach posiedzenia przyjęto także uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżet gminy. Ponadto Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Radni zapoznali się także ze skargą na działalność wójta gminy związaną z nieprzestrzeganiem przepisów prawa dotyczących form publikacji materiałów planistycznych. Ponieważ jeszcze przed złożeniem skargi wójt podpisał umowę na sporządzenie odpowiednich dokumentów, Rada uznała, że skarga jest bezzasadna. Podobne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie rozpatrzenia petycji, w której domagano się: potwierdzenia pokojowego stanowiska i braku zgody na likwidację państwa polskiego i utworzenia na terytorium Polski dwunarodowego/dwujęzycznego państwa polsko-ukraińskiego ani żadnego innego obcego bytu państwowego.      

          Następne punkty programu sesji dotyczyły działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce, a znalazły się w nich m.in. uchwały w sprawie przyjęcia gminnych programów wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, a także przystąpienie do projektu „Polityka Senioralna EFS+”. Na zakończenie obrad Kierownik GOPS H. Czarnecka złożyła także sprawozdanie z działalności kierowanej przez nią instytucji w roku 2022,a sekretarz M. Szałapski przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2022.    

Red.    

 

Udostępnij: