Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych

Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (Dz.U. 2023 poz. 1082);

 

WÓJT GMINY TARNAWATKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że na terenie Gminy Tarnawatka w Wieprzowie Ordynackim - obwód łowiecki nr 291 - odbędą się polowania zbiorowe, w następujących terminach:

 

18 listopada 2023 r.

25-26 listopada 2023 r.

2-3 grudnia 2023 r.

9-10 grudnia 2023 r.

16 grudnia 2023 r.

30 grudnia 2023 r.

6-7 stycznia 2024 r.

20 stycznia 2024 r.

27 stycznia 2024 r.

 

Rozpoczęcie polowań - godzina 8.00,  zakończenie - 15.00.

Organizatorem polowań jest Koło Łowieckie nr 8 Łoś w Lublinie

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 42 ab ust. 3,4,5   cyt. ustawy: Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

 Wójt Gminy

    /-/ Piotr Pasieczny

 

Tarnawatka 2023.10.20

Udostępnij: