Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Z obrad Rady Gminy

30 września 2022 roku obyła się XXXV sesja Rady Gminy Tarnawatka. Tym razem radni zebrali się w trybie nadzwyczajnym.

         Głównym powodem pilnego posiedzenia była konieczność ujęcia w budżecie gminy środków finansowych przekazanych przez państwo na wypłaty dodatków węglowych. Przypomnijmy, że zadanie to w naszej gminie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tys. zł. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że  wypłaty już ruszyły. W pierwszej transzy uruchomionej 6 października br., 150 wnioskodawcom przelano na konta kwotę 450 tys. zł, a w drugiej 13 października 132 osoby otrzymały łącznie 396 tys. zł. Kolejne wypłaty będą realizowane w odstępach tygodniowych zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

         Podczas sesji radni zatwierdzili także Plan Odnowy Miejscowości Tarnawatka na lata 2022/2030. Uchwała w tej sprawie należy do grupy dokumentów o charakterze strategicznym. Dzięki niej gmina oraz inne podmioty, będą mogły aplikować o środki finansowe na realizację zawartych w niej zadań. W załączniku do uchwały zapisano 49 zadań, które w kolejnych latach planowane są do wykonania na terenie miejscowości Tarnawatka. Podano także przybliżone wartości poszczególnych działań oraz źródła pozyskania środków finansowych. Przedstawiając projekt uchwały, wójt Piotr Pasieczny poinformował zebranych na posiedzeniu rady, że ostatni plan odnowy wsi Tarnawatka przyjęty został w roku 2010. Z ujętych w nim  57 propozycji inwestycyjnych zrealizowano blisko 80 %. Większość z niewykonanych projektów, dotyczyła tych, które miały być wykonane na gruntach innych niż gminne. Wśród zadań przyjętych do realizacji w kolejnych latach znalazły się zarówno działania typowo inwestycyjne, jak i te o charakterze społecznym. Przewidziano m.in. modernizację oczyszczalni ścieków (wartość 7,5 mln zł), budowę żłobka (2 mln zł) rewitalizację parku dworskiego (1,1 mln zł) czy też budowę drogi do tzw. Rybołówstwa (1,8 mln zł). W grupie działań prospołecznych zaplanowano m.in. rozwijanie potencjału osób starszych oraz dzieci i młodzieży, przewidując finansowanie każdego z celów po 300 tys. zł.          

        

Red.   

 

Udostępnij: