INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Mieszkaniec może NIEODPŁATNIE przekazać zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie ustalonym w
harmonogramie wywozu.
Na terenie gminy Tarnawatka podmiotem odbierającym odpady komunalne jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Wielka 62
22-630 Tyszowce
tel. 84 661 93 70

Mieszkaniec może NIEODPŁATNIE przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
sprzedawcy detalicznemu lub sprzedawcy hurtowemu w przypadku zakupu nowego sprzętu
AGD i RTV przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
podstawa prawna: art. 42 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893)

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tarnawatka

 

 

Lp. Podmiot świadczący usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (wyłoniony w drodze przetargu)

 

 

1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

 

ul. Wielka 62

22-630 Tyszowce

tel. 84 661 93 70

 

 

Lp. Podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej mogące świadczyć usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

 

1 ECLER Wywóz Nieczystości – Dariusz Gałan

 

ul. Promienna 19

Łaszczówka

22-600 Tomaszów Lub

Biuro: Kolonia Łaszczówka 82

tel. 84 665 00 82 / 504245136

2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Spółka   z o.o.

 

ul. Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

tel. 84 688 18 52,

fax. 84 688 18 47

3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

 

ul. Wielka 62

22-630 Tyszowce

tel. 84 661 93 70

4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o.o

 

ul. Lwowska 37 A

22-600 Tomaszów Lub.

tel. 84 664 24 61

84 664 26 34

5 EKO-KRAS Sp. zo.o.

 

ul. Konopnickiej 27

23-210 Kraśnik

tel. 81 825 58 75

  

Informacja o podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

z terenu gminy Tarnawatka

 

Lp. Podmiot świadczący usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

1 ECLER Wywóz Nieczystości – Dariusz Gałan

 

ul. Promienna 19

Płaszczówka

22-600 Tomaszów Lub

2 Gmina Tarnawatka

 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

 

 

 
Udostępnij: