Monika Baran Kierownik Referatu
 1. Monika Baran urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail:m-baran@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • opłat za wodę i odebrane ścieki,
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zawierania umów na dostawę wody i odbiór nieczystości płynnych,
  • nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
  • organizacji i kontrolowania prac osób skazanych,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Marian Czajka Główny specjalista ds. sieci
 1. Marian Czajka urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail: m-czajka@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • gospodarki odpadami stałymi,
  • nadzoru nad ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków,
  • wydawania warunków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odbioru wykonanych przyłączy,
  • kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Joanna Koperwas inspektor d/s gospodarki komunalnej
 1. Joanna Koperwas urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail: j-koperwas@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • pobierania opłat za wodę i odebrane ścieki,
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów na odbieranie odpadów komunalnych, wyrobów zawierających azbest,
  • wydawania zezwoleń na wycinkę drzew,
  • ochrony zwierząt: wydawania decyzji o odebraniu zwierzęcia, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
  • ochrony miejsc pamięci narodowej.

ZAŁATWIANIE SPRAW

informacje, wzóry, pliki do pobrania

 
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych POBIERZ
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych POBIERZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej zmieniony 2020 POBIERZ
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa POBIERZ
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. POBIERZ

 

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Opłata za gospodarowanie komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej Uchwałą Nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 r.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwałą nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 został określony wzór oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązywany złożyć w terminie do 15 kwietnia 2013 roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy BS Tomaszów Lub. o/ Tarnawatka 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Tarnawatka.
Informacja o wyrobach zawierających azbest Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Joanna Koperwas inspektor d/s gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: j-koperwas@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
Druk informacji o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienie sprawy
Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Uwagi
Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej Wójtowi Gminy. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządza i przedkłada corocznie do 31 stycznia Informację o wyrobach zawierających azbest Wójtowi Gminy. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Monika Baran – Kierownik Referatu
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-baran@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru (do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć:

Opłaty
za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 50,00 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej – 25,00 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy posiadającego już zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnawatka – 0,00 zł
Termin załatwienie sprawy
Wpis do rejestru j dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Wójt Gminy Tarnawatka prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Tryb odwoławczy
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)
Uwagi
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897)).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Marian Czajka- główny specjalista ds. sieci
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-czajka@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie warunków (do pobrania)
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
 3. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów informacyjnych obejmująca teren inwestycji

Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienie sprawy
Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia.
Tryb odwoławczy
Nie podlega
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXIXI/222/2002 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnawatka
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Monika Baran – Kierownik Referatu
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-baran@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia (do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • dokument potwierdzający możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną
  • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa
  • wykaz posiadanych środków technicznych służących do świadczenia usług objętych zezwoleniem
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia 107,00 zł
Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia kompletnych dokumentów sprawę załatwia się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Joanna Koperwas inspektor d/s gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: j-koperwas@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (do pobrania)
 2. zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym)
 3. rysunek lub mapę określającą położenie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (do pobrania)
 5. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (do pobrania)

Opłaty
Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Opłaty środowiskowe

 1. posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
 2. opłaty nalicza i pobiera organ wydający zezwolenie, wysokość opłaty ustalana jest w wydanym zezwoleniu
 3. opłatę odracza się na okres 3 lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów albo ich zastąpienie innymi drzewami lub krzewami
 4. nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia kompletnych dokumentów umawiamy się telefonicznie lub osobiście w celu dokonania oględzin drzew w terenie, sporządzony zostaje protokół oględzin a następnie wydana zostaje decyzja. Termin załatwienia sprawy w ciągu 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Uwagi
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga zezwolenia w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 2. drzew i krzewów rosnących w lasach i sadzonych na plantacjach,
 3. drzew i krzewów , których wiek nie przekracza 10 lat

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Załączone pliki:
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.odt
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Formularz Deklaracji B.pdf
Formularz Deklaracji A (budynki mieszkalne).pdf
wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej.odt
Udostępnij: