ZAŁATWIANIE SPRAW

informacje, wzóry, pliki do pobrania

 
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
POBIERZ
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział POBIERZ
Wniosek o wydanie decyzji bez opinii POBIERZ
Wniosek o opinie POBIERZ
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym POBIERZ
Wniosek o nadanie numeru porządkowego POBIERZ
Wniosek o wydanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych POBIERZ
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POBIERZ
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POBIERZ
Wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POBIERZ
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego POBIERZ
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POBIERZ
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w drodze gminnej POBIERZ
Wniosek o wynajem POBIERZ

 

 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, zgodnie z art. 74 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.)
Opłaty
205 zł za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku. Wpłaty można dokonać:

 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka

Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 2. austawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wykonania i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 
 • uzgodniony projekt budowlany (do wglądu)
 • warunki lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
 • pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie, natomiast obowiązują opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wysokość opłaty uzależniona od zajętej powierzchni pasa)
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej
 • do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną obejmującą przedmiotowy teren wraz z ewentualnie naniesioną propozycją trasy projektowanych urządzeń w pasie drogowym – w jednym egzemplarzu

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej 
 • mapa sytuacyjna w skali 1:1000 przedmiotowej nieruchomości

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu bądź zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (
 • wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do pobrania)
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Opłaty

 1. od zaświadczenia – 17,00 zł
 2. od wypisu – 30,00 zł ( do 5 stron)
 3. od wyrysu – 20,00 zł ( za 1 str. format A-4)
 4. od wypisu i wyrysu – 50,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku.
Wpłaty można dokonać:

 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka

Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Załączone pliki:
Wniosek o wynajem.pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacjęprzebudowę zjazdu w drodze gminnej.pdf
Wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Wniosek o wydanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych.pdf
Wniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf
Wniosek o opinie.pdf
Wniosek o wydanie decyzji bez opinii.pdf
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna..pdf
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Udostępnij: