Marian Szałapski Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu
 Marian Szałapski urzęduje w pokoju nr 17 (II piętro, wejście przez sekretariat)
 1. tel.: 84 6624710 wew. 32
 2. e-mail: sekretarz@tarnawatka.plm-szalapski@tarnawatka.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • organizacji pracy w Urzędzie,
 • realizacji zadań oświatowych gminy,
 • transportu zbiorowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.
Magdalena Kulas Inspektor d/s obsługi Rady Gminy, promocji, zdrowia i wspierania inicjatyw obywatelskich
 Magdalena Kulas urzęduje w pokoju nr 3 (I piętro, stara część budynku)
 1. tel.: 84 6624710 wew. 37
 2. e-mail: m-kulas@tarnawatka.pl
 3. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obsługi Rady Gminy,
  • prowadzenia zbioru prawa miejscowego,
  • wspierania inicjatyw obywatelskich i współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami,
  • łowiectwa,
  • promocji gminy,
  • organizacji wyborów i referendów,
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  • przeciwdziałania alkoholizmowi,
  • udostępniania informacji publicznej
Joanna Koperwas Młodszy Referent d/s organizacyjno-kadrowych
Joanna Koperwas urzęduje w pokoju nr 16 (II piętro, sekretariat)
 1. tel.: 84 6624710 wew. 31
 2. e-mail: j-koperwas@tarnawatka.pl
 3. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obsługi sekretariatu Urzędu,
  • przyjmowania podań, skarg i wniosków,
  • obsługi zatrudnienia pracowników,
  • potwierdzania okresów pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków
Marek Pasieczny Inspektor d/s bezpieczeństwa i informacji niejawnych
 Marek Pasieczny urzęduje w pokoju nr 14 (II piętro)
 1. tel.: 84 6624710 wew. 34
 2. e-mail: m-pasieczny@tarnawatka.pl
 3. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • powszechnego obowiązku obrony,
  • ochrony przeciwpożarowej i współpracy z jednostkami OSP,
  • zastępowanie Kierownika USC
  • administracyjno-gospodarcze urzędu,
  • prowadzenia archiwum zakładowego urzędu
Łukasz Litwińczuk Informatyk
 Łukasz Litwińczuk urzęduje w pokoju nr 13 (II piętro)
 1. tel.: 84 6624710 wew. 35
 2. e-mail: l-litwinczuk@tarnawatka.pladmin@tarnawatka.pl
 3. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • utrzymania strony Biuletynu Informacji Publicznej,
  • obsługi informatycznej Urzędu

ZAŁATWIANIE SPRAW

informacje, wzóry, pliki do pobrania

 
Poświadczenie własnoręczności podpisu

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych – Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 31
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. dowód osobisty osoby składającej podpis (do wglądu)
 2. oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu

Opłaty
9,00 zł – nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej , bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225 poz. 1635).
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna

 1. art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158);
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185);

Uwagi
Własnoręczność podpisu potwierdza się:

 1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji
 2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie
 3. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)(tylko i wyłącznie w obecności osoby bezpośrednio zainteresowanej (wnioskodawcy))

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Potwierdzanie na podstawie zeznań świadków okresów pracy w gospodarstwie rolnym  Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych – Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
Osoba składająca oświadczenie oraz świadkowie muszą okazać dowody osobiste. Dodatkowo świadkowie jeżeli są emerytami lub rencistami muszą podać numer świadczenia emerytalnego bądź rentowego.
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r. Nr 54, poz.310)
Uwagi
Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków. Świadkowie nie mogą być spokrewnieni z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany okres) oraz w okresie, który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne. Zeznania świadków spisuje się w obecności pracownika referatu.
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00
 Udostępnienie informacji publicznej  Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Informację publiczną udostępniają wydziały w ramach swoich kompetencji, a w szczególnych przypadkach Referat Organizacyjny
Referent do spraw obsługi Rady Gminy, promocji, kultury i wspierania inicjatyw obywatelskich – Magdalena Kulas
Pok. nr 13
Tel. 084 662 47 10 wew. 35
e-mail: m-kulas@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
W Sekretariacie należy złożyć odpowiedni wniosek (wniosek dostępny jest również w pokoju nr 13)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia odpowiedniego wniosku sprawa zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacje zostaną przekazane w formie i w sposób określony we wniosku.
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji sporządzane są w formie decyzji. Do powyższych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że:

 • Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni
 • Uzasadnienie o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji
 • Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące odwołania

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) w szczególności art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1.;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68) w szczególności art. 10
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Udostępnij: