Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /edycja 2023/

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  /edycja 2023/
Program został wprowadzony uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 ze zm.).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Celm Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach.

Pomoc w ramach rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 1552 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i 1200 zł na osobę w rodzinie).

Aktualny koszt realizacji powyższego zadania w gminie Tarnawatka w roku 2023 wynosi 106 250 zł. Gmina Tarnawatka uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 85 000 zł. Wkład własny Gminy Tarnawatka na pokrycie wydatków Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wynosi 21 250 zł.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

 

Udostępnij: