Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sesja Rady Gminy Tarnawatka

          4 czerwca 2024 roku po raz drugi zebrała się Rada Gminy Tarnawatka IX kadencji. W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych, którzy podjęli 6 uchwał.

          Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie statutu gminy. Dokument ten jest prawem miejscowym i określa m.in. zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych (sołectw), funkcjonowanie komisji Rady, a także organizację i tryb jej pracy. Załącznikami do statutu są wykazy sołectw oraz jednostek pomocniczych gminy. W kolejnym punkcie obrad Rada powołała Komisję Rewizyjną. Zgłoszono 8 kandydatów spośród których wyłoniono skład pięcioosobowy. Członkami komisji zostali: Grażyna Gajewska, Aleksandra Łaba, Krzysztof Klich, Stanisław Kopczyński oraz Radosław Rembisz. Ustalono także wynagrodzenie wójta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze - 9 tys. zł (w poprzedniej kadencji 8,2 tys. zł), dodatek funkcyjny – 2,5 tys. zł (w poprzedniej kadencji 2,52 tys. zł) oraz dodatek za wieloletnia pracę – 20 % wynagrodzenia zasadniczego (tj. 1,8 tys. zł) oraz dodatek specjalny – 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (tj. 3,45 tys. zł). W następnej uchwale określono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników. Według nowych zasad członkowie OSP uczestniczący w akcjach ratowniczych otrzymają za każdą rozpoczętą godzinę – 28 zł (dotychczas – 25 zł), w szkoleniu – 8 zł (d. 10 zł), zabezpieczanie obszaru chronionego jednostki – 27 zł (d. 25 zł). Radni dokonali także zmian w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

          Przypominamy, że podczas z obrad Rady prowadzona jest transmisja, którą można oglądać na stronie BIP Gminy.  W Biuletynie można także znaleźć wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy, protokoły z sesji oraz archiwalne nagrania z poszczególnych sesji.

Red.    

Udostępnij: