Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Radni przyjęli budżet na rok 2023

Radni przyjęli budżet na rok 2023
         29 grudnia 2022 miało miejsce XXXVIII posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka. Ponieważ była to ostatnia sesja w roku, tradycyjnie poprzedziła ją Msza Święta w kościele parafialnym w Tarnawatce. Nabożeństwo w intencji całej społeczności lokalnej odprawił proboszcz ks. Tomasz Demczuk.

         Głównym i najbardziej obszernym punktem obrad Rady było przyjęcie budżetu gminy na rok 2023. Zanim jednak do niego doszło radni przyjęli uchwały w sprawach: uznania petycji za bezzasadną, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Dokonano także poprawek w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2022, które miały na celu dostosowanie zaplanowanych wydatków do obowiązujących przepisów prawa.

         Ważnym punktem sesji była także sprawa przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030. Ten obszerny dokument składa się z dwóch części. Pierwsza to diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej, w której wskazano także mocne i słabe strony gminy. Druga, to już sama strategia, która zawiera konkretne wskazanie działań, planowanych do realizacji do roku 2030.

         Następnie Rada przystąpiła do procedury umożliwiającej przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035. W ostatecznych zapisach określono, że budżet po stronie dochodów zamknie się kwotą ponad 28 mln 865 tys. zł, natomiast po stronie wydatków ponad 30 mln 803 tys. zł. Deficyt pokryty zostanie z kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych w poprzednim roku dotacji unijnych. Na inwestycje w bieżącym roku przewidziano rekordową kwotę 15 mln 221 tys. zł, w tym ponad 13 mln będzie pochodziło ze środków zewnętrznych. Na budowę dróg wydatkowane zostanie 5,3 mln zł, rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z projektowaniem i odbudową zbiornika wodnego w Wieprzowie 3,5 mln zł, remonty świetlic 3,3 mln zł oraz budowę oświetlenia ulicznego 2,9 mln zł. Uchwałę budżetową oraz prognozę wydatków przyjęto jednogłośnie.

         W ostatnich punktach posiedzenia radni przyjęli sprawozdania Rady i komisji z działalności w roku 2022 oraz zatwierdzili plany działania na rok następny.

 

Red.       

        

Udostępnij: