Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Posiedzenie Rady Gminy
31 stycznia 2023 roku odbyło się XXXIX posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka. W czasie obrad przyjęto 16 uchwał, które dotyczyły różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

               Pierwsza grupa rozpatrywanych zagadnień dotyczyła spraw związanych z pomocą społeczną. Przyjęte uchwały dotyczyły: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego, przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

          Kolejna grupa podjętych decyzji dotyczyła spraw oświatowych. Rada uchwaliła sieć publicznych szkół podstawowych, regulamin wynagradzania nauczycieli, zasady przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz wysokość stawki stosowanej przy zwrocie kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.  

Następnie Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz samego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowane zmiany obejmą bardzo duży teren gminy i z pewnością będą miały istotne znaczenia dla dalszego rozwoju gminy. W zdecydowanej większości dotyczyć będą rozszerzenia możliwości rozwoju budownictwa jednorodzinnego, co jest zgodne z oczekiwaniami wielu właścicieli gruntów. Zmiany dotyczyć będą także możliwości budowy farm fotowoltaicznych. W tym wypadku dotyczy to gruntów gminnych po dawnym składowisku odpadów oraz zlokalizowanych wokół  oczyszczalni ścieków w Tarnawatce.      

Podjęte zostały także uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcia programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy.

Red.

        

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

Udostępnij: