Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych

          Informujemy mieszkańców gminy Tarnawatka, że w najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.
          Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, metalu, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich worków. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła” oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, a tego obowiązku nie realizują.
          Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest nałożenie na Gminę Tarnawatka kary administracyjnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Ponadto zdarzają się zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady o niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
          Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Tarnawatka wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest wciąż niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych.
          Osoby, u których stwierdzi się nieuczciwe i niezgodne z zasadami segregowanie odpadów będą miały naliczone podwyższone stawki opłat. Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

          Pamiętajmy też, że nieprzestrzeganie zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji może przełożyć się na podwyżkę stawki opłaty.

 

 

Udostępnij: