Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tarnawatka posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka.

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

            W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnawatka o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 31.08.2023 r.

 

            Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnawatka, pok. nr 9 (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) lub do pobrania poniżej.

 

            Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka lub pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Tarnawatka będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

            Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

            Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnawatka są następujące podmioty:

  1. Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 37A.
Załączone pliki:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych.pdf
Udostępnij: