Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Inwestycje gminne 2022

 

        Sesja absolutoryjna to czas, w którym podsumowuje się działalność organów wykonawczych gminy w zakresie  gospodarki finansowej oraz całej działalności za ubiegły rok. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Tarnawatka, radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jak i raportem o stanie gminy, udzielili wójtowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Najbardziej widoczne i dla wielu mieszkańców interesujące są efekty działań inwestycyjnych. Chociaż zrealizowano mniej zadań (8), niż rok wcześniej (10), to wartość projektów była o 1 mln 347 tys. zł wyższa i zamknęła się kwotą ok. 7 mln 237 tys. zł.

          Poniżej prezentujemy zadania inwestycyjne wraz ze źródłami ich finansowania, uszeregowane wg ich wartości, zaczynając od najdroższej. (Fotografie z lipca 2023)

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów – Etap II” – wartość: 2 897 921,16 zł.

W ramach zadania wykonano i sfinansowano następujące prace: mapę do celów projektowych, 3251 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z 87 studni rewizyjnych, 426 m kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią, przykanaliki grawitacyjne dł. 1167 m wraz z 52 studniami kanalizacyjnymi, 50 przyłączy domowych, przyłącze energetyczne oraz ogrodzenie do przepompowni, instalacje monitoringu procesów technologicznych. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim. Koszty 2022 r. wykonania samej kanalizacji sanitarnej wyniosły 2.297.288,66 zł. W ramach budowy sieci wodociągowej opracowano dokumentację projektową, zaktualizowano kosztorys inwestorski, wybudowano sieć o długości 199 m. Uzbrojenie sieci stanowią: hydrant p.poż. nadziemny, zasuwa hydrantowa i dwie zasuwy w węźle wodnym.

Źródła finansowania:

  • Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.441.812 zł,
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 824.120,86 zł,
  • środki własne – 631 988,30 zł.

 

„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce” – wartość: 2 086 358,14 zł. 

          W 2022 roku kontynuowano i zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”. Wykonano następujące prace: roboty budowlane i rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany i elementy konstrukcyjne, stropy i ścianki działowe, więźbę dachową i pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wykończeniowe, tynki i okładziny, instalację c.o. wraz z kotłownią gazową, instalację wodociągową i kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną i monitoringu. Na zewnątrz budynku wybudowano: utwardzenia terenu, kładkę dla pieszych oraz ścianę osłonową sceny. Całość robót objęto nadzorem inwestorskim.

Źródła finansowania:

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 006 762,81 zł,
  • środki własne – 79 595,33 zł.

 

„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak” – wartość: 1.249.625,57 zł. 

W ramach dokończenia inwestycji wykonano: posadzki, tynki i okładziny, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i tynki zewnętrzne, utwardzenie terenu wraz z wjazdem i drogą dojazdową, modernizację placu zabaw, przyłącze do sieci gazowej, instalację c.o. wraz z kotłownią gazową, instalację elektryczną.

Źródła finansowania

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 913.865 zł,

środki własne – 335.760,57 zł.

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka” – wartość: 790.003,38 zł.

Wybudowano sieć wodociągową długości 3,41 km wraz z 44 przyłączami, zamontowano 13 hydrantów p.poż., wykonano także indywidualną biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Źródła finansowania:

PROW na lata 2014-2020 – 327.572,81 zł,

Środki własne – w kwocie – 462.430,57 zł.

 

„Budowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka” – wartość: 96.459,33 zł. 

W 2022 r. wykonano część robót budowlanych w tym ściany zewnętrze i wewnętrzne, dach wraz z pokryciem, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki i tynki oraz przyłącze energetyczne.

Źródła finansowania: środki własne – 96.459,33 zł.

 

„Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka od km 1+530,00 do km 2+443,00” – wartość: 84.023,20 zł.

          Zadanie polegało na usunięciu kolizji oświetlenia z linią energetyczną. Ponadto poniesiono koszty przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej oraz wypłat odszkodowań za przejęte części działek na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

Źródła finansowania: środki własne: 84.023,20 zł.

 

„Budowa placu zabaw integracyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych w Tarnawatce-Tartaku” – wartość: 24.594,89 zł.

          W ramach I etapu inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz poniesiono koszty zamiany działek.

Źródła finansowania: środki własne: 24.594,89 zł.

         

„Pod biało-czerwoną” montaż masztu i flagi – wartość: 8000 zł. 

          Opracowano projekt zadania i dokonano zgłoszenia robót budowlanych, na wcześniej usytuowanym fundamencie zamontowano maszt wys. 9 m, wybrukowano 6 m2 terenu.

Źródła finansowania: Rządowy projekt „Pod Biało-czerwoną’ – 8000 zł.

 

Red.

 

 

Udostępnij: