Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II

 

gm. Tarnawatka

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZAMOŚCIU II

z dnia 8 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Zamościu II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sumin, Tarnawatka, Kunówka

Zespół Szkół i Przedszkola, ul. Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Dąbrowa Tarnawacka, Pańków, Tarnawatka-Tartak

Świetlica wiejska, Tarnawatka-Tartak ul. Tomaszowska 17B, 22-604 Tarnawatka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki

Świetlica wiejska, Wieprzów Tarnawacki 24a, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Huta Tarnawacka, Pauczne, Podhucie, Tymin

Świetlica wiejska, Huta Tarnawacka 17, 22-604 Tarnawatka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia

Świetlica wiejska, Niemirówek-Kolonia 41a, 22-604 Tarnawatka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tarnawatka najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Zamościu II

 

/-/ Marek Mazur

 

Udostępnij: