Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sesja Rady Gminy

          28 grudnia po raz ostatni w 2023 roku zebrała się Rady Gminy Tarnawatka.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu na następny rok. Tradycyjnie sesje poprzedziła Msza Święta  odprawiona w kościele parafialnym w Tarnawatce w intencji całej społeczności lokalnej.

          Zanim Rada przystąpiła do procedury uchwalania budżetu na 2024 rok, rozpatrzyła i przyjęła 9 uchwał znajdujących się w programie posiedzenia. Wśród nich znalazły się: Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, Program współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 oraz zmiana uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Rada Gminy w kolejnym punkcie posiedzenia, przyjęła nowy statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce. W dokumencie tym zawarte zostały postanowienia, które w istotny sposób wpływają na szeroko pojętą działalność kulturalną gminy, dlatego sprawie tej poświęcamy osobny artykuł. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie realizacji w 2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce programów: „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Posiłek w szkole i w domu. Dokonano także ostatnich zmian w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na rok 2023.

          W kolejnych punktach programu Rada przystąpiła do procedury umożliwiającej przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040. W ostatecznych zapisach określono, że budżet po stronie dochodów zamknie się kwotą ponad 34 mln 641 tys. zł, natomiast po stronie wydatków ponad 37 mln 511 tys. zł. Deficyt pokryty zostanie z kredytów i pożyczek. Rok 2024 będzie kolejnym, w którym wydatki inwestycyjne przekroczą dotychczasowe rekordy. Wartość inwestycji przewidziano na kwotę 18 mln 258 tys. zł (w 2023 r. - 15 mln 221 tys. zł), w tym  16 mln 209 tys. zł (w 2023 r. – 13 mln zł) będzie pochodziło ze środków zewnętrznych. Na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowane zostanie ponad 7 mln zł, dróg – 4,8 mln zł infrastrukturę wodno-sanitarną – 1,9 mln zł, natomiast inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pochłoną 2,4 mln zł. Uchwałę budżetową oraz prognozę wydatków przyjęto jednogłośnie.

          W ostatnich punktach posiedzenia radni przyjęli sprawozdania Rady i komisji z działalności w roku 2023 oraz zatwierdzili plany działania na rok następny.

 

Red.            

Udostępnij: