Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Ćwiczenia DRAGON 24

 1. Ćwiczenie DRAGON 24 jest największym narodowym ćwiczeniem taktycznym
  z wojskami
  realizowanym od czasu wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego
  i zakończenia zimnej wojny przeprowadzonym z udziałem wojsk sojuszu i realizowanym pod kierownictwem polskiego dowódcy. Ćwiczenie na obecnym etapie potwierdza zdolności żołnierzy SZ RP oraz wojsk Sojuszu do współdziałania i obrony wszystkich jego państw w ramach obrony kolektywnej szczególnie tych, które usytuowane są na wschodniej flance Sojuszu.
 2. Ćwiczenie DRAGON 24 poprzedza 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO a planowane i prowadzone przez ćwiczące wojska działania mają charakter defensywny, stanowiąc odpowiedź na potencjalne zagrożenia płynące                            z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów. Ćwiczenie to jest wyrazem gotowości Sił Zbrojnych RP do udzielenia wsparcia i pomocy innym państwom bałtyckim w ramach kolektywnej obrony Sojuszu w przypadku agresji                                  na ich terytorium.
 3. Ćwiczenie DRAGON 24 jest elementem sojuszniczego zestawu kilkunastu ćwiczeń narodowych i międzynarodowych pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER 24, które stanowią pokaz zdolności, gotowości i determinacji wszystkich państw do obrony terytorium NATO.
 4. Budowane podczas ćwiczenia DRAGON 24 zdolności komunikują czytelnie ewentualnym agresorom potencjał odstraszania mówiący o zjednoczeniu, solidarności
  i interoperacyjności sił Sojuszu. Jest to również prezentacja odpowiedzialności NATO
  w reagowaniu na potencjalne zagrożenia.
 5. Ćwiczenie DRAGON 24 stanowi pokaz zdolności Sojuszu w domenie militarnej
  i pozamilitarnej w wymiarze praktycznego wypełniania misji NATO w ramach Ćwiczenie nie stanowi zagrożenia dla jakiegokolwiek państwa, ale jest wyrazem wypełniania zobowiązań sojuszniczych, podnoszenia zdolności bojowych
  i zdobywania nowych kwalifikacji wynikających z programów modernizacji
  i transformacji
  SZ RP.

Zespół StratCom

ćwiczenia DRAGON 24

 

Udostępnij: