Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Program -Posiłek w szkole i w domu- na lata 2024-2028 /edycja 2024/

Program -Posiłek w szkole i w domu- na lata 2024-2028  /edycja 2024/
Program został wprowadzony uchwała  Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P.z 2023 r. poz. 881).

 

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 

            Celem Programu jest dofinansowanie wsparcia i udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego                       w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla   dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych ,  niepełnosprawnych.

 

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach.

 

Pomoc w ramach rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane               w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 1552 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i 1200 zł na osobę w rodzinie).

 

            Aktualny koszt realizacji powyższego zadania w gminie Tarnawatka w roku 2024 wynosi   95 000 zł. Gmina Tarnawatka uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 76 000 zł. Wkład własny Gminy Tarnawatka na pokrycie wydatków Programu  ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku wynosi 19 000 zł.

 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Udostępnij: