Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Moja miejscowość za 5 lat – moje marzenia”

organizowanego przez

Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie”

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Moja miejscowość za 5 lat – moje marzenia” dla mieszkańców obszaru opisanego we wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

 • 2

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, z siedzibą
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 • 3

Konkurs organizowany jest na obszarze gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, tj. powiatu tomaszowskiego.

 

 • 4

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

 

II CELE KONKURSU

 

 • 5

 

 1. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”, potrzeb i oczekiwań najmłodszych mieszkańców, promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LGD, promocja działalności LGD oraz programu LEADER, rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród najmłodszych mieszkańców obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”
 2. Tematyka prac powinna dotyczyć miejsca zamieszkania uczestnika - dowolna interpretacja.

 

 

III UCZESTNICY KONKURSU

 

 • 6

 

 1. W konkursie udział mogą wziąć osoby niepełnoletnie, zamieszkałe na terenie jednej z gmin członkowskich LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i złożenie pracy konkursowej w miejscu, terminie i godzinie 9.00 organizacji konkursu:

- Bełżec, Szkoła Podstawowa Im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu, ul. Rzeszowska 75, 22-670 Bełżec, 14.09.2022 r.

- Jarczów, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, ul. Szkolna 3, 22-664 Jarczów, 20.09.2022 r.

- Krynice, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Krynice 9, 22-610 Krynice, 13.09.2022 r.

- Lubycza Królewska, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej,

 1. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska, 20.09.2022 r.

- Łaszczów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów, 19.09.2022 r.

- Rachanie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach, ul. Partyzantów 47, 22-640 Rachanie, 13.09.2022 r.

- Susiec, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec, 19.09.2022 r.

- Tarnawatka, Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, ul. Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka, 15.09.2022 r.

- Telatyn, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie,  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 20, 22-652 Telatyn, 15.09.2022 r.

- Podhorce, Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach Podhorce 114 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 22.09.2022 r.

- Tomaszów Lubelski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, 21.09.2022 r.

- Tyszowce, Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce, 14.09.2022 r.

- Ulhówek, Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku, ul. Tomaszowska 138, 22-678 Ulhówek, 22.09.2022 r.

 

 

 

IV WARUNKI KONKURSU

 

 • 7
 1. Prace konkursowe mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej.
 2. Praca powinna być podpisana przez autora.
 3. Organizator nie zwraca złożonych prac.

 

V KRYTERIA OCENY

 

 • 8
 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja, w której skład wejdą przedstawiciele organów Organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu organizacji konkursu.

 

 

VI NAGRODY

 

 • 9
 1. Nagrodami w Konkursie, przyznawanymi przez Komisję, są nagrody rzeczowe o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 zł.
 2. Organizator planuje zakup co najmniej 100 sztuk nagród za łączną kwotę, o której mowa ust.1.

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 10

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora, wskazanym w §2 niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl.

 • 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konk

Udostępnij: