Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Sesja Rady Gminy

          XXXVI posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka odbyło się 31 października 2022 roku. Po raz ostatni radni zebrali się w budynku dawnego przedszkola w Tarnawatce-Tartaku. Wszystkie następne obrady będą miały już miejsce w budynku GOK, który po dobudowie i modernizacji, uzyskał zgodę na dopuszczenie do użytkowania.

          Pierwszą uchwałą podjętą na sesji było określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Spieszymy uspokoić, że przyjęcie tego dokumentu nie oznacza automatycznych podwyżek dla mieszkańców za wywóz wszelkiego rodzaju nieczystości. Dotknie to z pewnością tych, którzy posiadają szamba, a usługę wywozu świadczy im tomaszowski PGKiM. Ta bowiem firma zwróciła się do gminy z wnioskiem o podwyższenie maksymalnych stawek  wywozu w związku ze znacznymi podwyżkami paliwa i ogólnymi kosztami prowadzenia działalności. Radni zaktualizowali preliminarz wydatków stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. W kwestiach dotyczących nieruchomości, Rada zdecydowała o dokonaniu zamiany działek położonych w Suminie, a mających na celu uregulowanie stanu posiadania ze stanem własności. Zdecydowano także o nabyciu dwu niewielkich działek położonych przy ul. Widokowej w Tarnawatce-Tartaku, stanowiących tzw. trójkąty widoczności. Wreszcie podjęto także decyzję o sprzedaży lokalu po dawnym przedszkolu w Tarnawatce-Tartaku wraz z przynależnym do niego udziałem w działce. Budynek ten już wkrótce przestanie być wykorzystywany przez społeczność lokalną, ponieważ tuż obok i to w nieodległej przyszłości, otwarty zostanie nowy obiekt świetlicy, przy którym powstał duży parking oraz plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Warto zaznaczyć, że procedury przetargowe wymagane do zbycia nieruchomości potrwają blisko pół roku. W dalszej kolejności podjęta została uchwała o uznaniu petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy za bezzasadną. Szczegółowe powody odrzucenia wniosku znajdują się w uzasadnieniu do decyzji rady, które podobnie jak wszystkie uchwały, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Zatwierdzone zostały także zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dzięki którym poszerzony został areał gruntów, na których można zlokalizować budownictwo zagrodowe. Dotyczy to miejscowości Dabrowa Tarnawacka oraz Kunówka (w pobliżu wsi Budy). Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy oraz prognozie finansowej i miały charakter porządkowy.

W kolejnych punktach programu sesji, przedstawione zostały informacje o: podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności, stanie realizacji zadań oświatowych oraz dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych i zobowiązanych do tego pracowników samorządowych.            

                   

Red.   

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: