Telefon: +48(84)662-47-10 | Email: gmina@tarnawatka.pl

Inwestycje na finiszu
W ostatnich dniach zakończyły się roboty budowlane przy trzech inwestycjach gminnych, których wartość przekroczyła 4 mln zł.

 

         Pierwszym i najdroższym ze zrealizowanych zadań jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów etap II. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 2.844.730 zł. Wybudowano ok. 3,7 km kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków. Dostęp do kanalizacji otrzymało 50 gospodarstw domowych. Sieć wodociągową rozbudowano o 200 m, przyłączając do niej 2 posesje. Prace zostały sfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz środków unijnych. Koszty wybudowania przyłączy pokryli sami mieszkańcy. W przypadku tego zadania nie były angażowane środki własne gminy. Aktualnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do użytkowania nowej infrastruktury. W tym miejscu trzeba dodać, że II etap budowy kanalizacji w Wieprzowie, kończy właściwie budowę zbiorczych systemów odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnawatka. Potrzebna będzie jeszcze rozbudowa już istniejących sieci, szczególnie w miejscowościach, w których powstają nowe działki budowlane i tereny inwestycyjne. Dotyczy to przede wszystkim Tarnawatki i Tarnawatki-Tartaku.

         Drugim zakończonym zadaniem jest rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku. Inwestycja realizowana była etapami, a ostatni z nich polegał na przeprowadzeniu prac wykończeniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wykonano m.in. przyłącze gazowe, docieplenie i elewację obiektu, wjazd od strony drogi krajowej wraz przebudową części chodnika, parking, zmodernizowano plac zabaw dawnego przedszkola, a teren wokół został uporządkowany. Koszt wykonanych prac to kwota 1.217.633 tys. zł. W finansowaniu zadania gminę wspomógł Rządowy Fundusz Polski Ład, z którego będzie można pokryć do 76,24 % wartości inwestycji, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu gminy. Dokładne wartości będą znane po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

         Zakończyły się także roboty przy zabezpieczeniu składowiska odpadów komunalnych w Tarnawatce. I etap prac polegał na rekultywacji mechanicznej. W sektorze wysypiskowym wybudowano 4 studnie odgazowujące i pokryto go warstwami ziemi. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy i wyniosło 84.500 zł. Wiosną przyszłego roku, rozpocznie się etap II, którym będzie rekultywacja agrotechniczna, polegająca na obsianiu terenu trawą i dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów. Efektem końcowym będzie ograniczenie do minimum ewentualnych zagrożeń dla środowiska, jakie mogą spowodować zgromadzone w tym miejscu odpady i całkowite przywrócenie go naturze.                   

Red.

 

                   

                  

 

Udostępnij: