OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

z dnia 04.04.2023 r.
Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

Pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż budynku byłej szkoły oraz budynku

gospodarczego wraz z rozbiórką i uporządkowaniem terenu

w miejscowości Wieprzów Ordynacki, na działce 14/2 obr. Wieprzów Ordynacki

Cena wywoławcza ruchomości wynosi: 2000 zł

Wadium 200 zł.
Minimalne postąpienie 200 zł

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek
Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie

Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 27 kwietnia 2023 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka.
Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał staje się kaucją i zostaje przeniesione na poczet
zabezpieczenia tytułem roszczeń wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania. Zostanie
zwrócone po podpisaniu odbioru placu rozbiórki.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o
ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od
zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie wymaganego wadium w
wysokości 200 zł oraz złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka,
ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub wysłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 kwietnia 2023 roku do godz. 1000

(liczy się data wpływu do Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu

28.04.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, w pokój nr 5.
TERMIN ROZBIÓRKI ORAZ WYRÓWNANIE TERENU USTALA SIĘ DO DNIA 30.06.2023 r.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, NIP
oraz Regon
- potwierdzenie wpłaty wadium
- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z
właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oferowaną cenę za ruchomość
- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
Po dokonaniu wyboru oferty sprzedający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą
ofertę o terminie podpisania umowy. Dopuszcza się negocjacje między Zamawiającym a Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Charakterystyka budynków:
1. Budynek szkoły
Powierzchnia zabudowy 393,75 m2
Stan istniejący - budynek wolnostojący, w kształcie litery T, parterowy bez podpiwniczenia o wymiarach:
długość 32,00 m i szerokość 9,00 m z jednej strony oraz długość 11,75 m i szerokość 9,00 m z drugiej,
wysokość budynku 7,40 m, posadowiony na fundamencie z cegły.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej, szalowany deskami. Strop
drewniany na dźwigarach drewnianych, dach dwuspadowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi
falistymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, częściowo plastikowa. Podłoga z desek.
2. Budynek gospodarczy nr 1
Powierzchnia zabudowy 17,55 m2
Stan istniejący - budynek wolnostojący, w kształcie prostokąta, parterowy bez podpiwniczenia o
wymiarach: długość budynku 6,75 m, szerokość budynku 2,6 m, wysokość budynku 2,50 m,
posadowiony na fundamencie betonowym.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, strop murowany, dach jednospadowy, kryty płytami
azbestowo-cementowymi falistymi. Stolarka drzwiowa drewniana. Posadzka betonowa.
Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych
Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych, należy oznakować tablicami
ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu
objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby
postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich
wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia innego. Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo
odciążać elementy nośne konstrukcji.
Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot
rozbiórkowych i wyburzeniowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem
pełnego bezpieczeństwa.
Zakres robót rozbiórkowych
‒ ręcznie zdjąć pokrycie dachowe,
‒ demontaż pokrycia dachowego,
‒ rozebranie ścian wraz z wyjęciem stolarki drzwiowej i okiennej,
‒ usunięcie fundamentów z betonu,
‒ wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,
‒ uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,
‒ poziom terenu wokół wyburzanego obiektu wyrównać i zasypać.
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
1. Oznakowanie terenu rozbiórki
2. Roboty rozbiórkowe
3. Usunięcie materiału porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.
4. Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu)

5. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są
normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Przy robotach związanych z rozbiórką i usunięciem eternitu z rozbieranego budynku szkoły oraz
budynków gospodarczych zachować należy warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Odpady porozbiórkowe.
Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy
stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu
i stanowią dochód Inwestora, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony na wysypisko śmieci, bądź
przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych.
Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie
w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.
Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej
ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków
i budowli.
Rozbiórką objęte będą całe ww budynki. Nie planuje się etapowania prac rozbiórkowych.
Prace związane z rozbiórką budynków prowadzone będą w sposób ręczny, a w miejscach
i przy elementach tego wymagających – z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego (np. młoty udarowe,
koparki itp.). Ewentualna praca maszyn budowlanych ograniczona będzie wyłącznie do granic działek
objętych wnioskiem, bez naruszania w żaden sposób terenów działek sąsiednich.
Prace rozbiórkowe prowadzone będą tak, aby hałas i wszelkie uciążliwości związane
z pracami (np. chwilowe zapylenie powietrza) ograniczyć do minimum.
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą wyłącznie w ciągu dnia – bez naruszania okresów ciszy nocnej.
Prace związane z rozbiórką budynku prowadzone będą z zachowaniem wszystkich zasad
i przepisów BHP oraz przepisów PPOŻ, tak, aby nie powodować zagrożenia dla życia
i zdrowia osób realizujących rozbiórkę.
Rozbiórka budynków w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia warunków środowiskowych. Do
gruntu jak i do powietrza nie zostaną wprowadzone żadne substancje
szkodliwe. Magazynowanie materiałów z rozbiórki, które nie będą podlegać wywiezieniu przez
uprawione do tego firmy, odbywać się będzie w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem,
zmieszaniem, zabrudzeniem oraz w sposób, gwarantujący brak ich wpływu na środowisko.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w
przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających
wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów
tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez

pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu
osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może
odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu
przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie
Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach
urzędowania od 7.00 -15.00.

04.04.2023 r.

Udostępnij: