OGŁOSZENIE O  PRZETARGU OFERTOWYM

z dnia 18.05.2023 r.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

 

 

Pierwszy przetarg ofertowy  na sprzedaż budynku byłej szkoły oraz  trzech budynków gospodarczych z jego rozbiórką i uporządkowaniem terenu

w Hucie Tarnawackiej, położonych na działce 1095/2 obr. Huta Tarnawacka

 

Cena wywoławcza ruchomości wynosi: 1000 zł

Wadium 100 zł. 

Minimalne postąpienie 100 zł

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 29 maja 2023 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka.

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał staje się kaucją i zostaje przeniesione na poczet zabezpieczenia tytułem roszczeń wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania. Zostanie zwrócone po podpisaniu odbioru placu rozbiórki.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie wymaganego wadium w wysokości 100 zł oraz złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub wysłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, w pokój nr 5.

 

TERMIN ROZBIÓRKI ORAZ WYRÓWNANIE TERENU USTALA SIĘ DO DNIA 30.07.2023 r.

 

          Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, NIP oraz Regon

- potwierdzenie wpłaty wadium

- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oferowaną cenę za ruchomość

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

 

          Po dokonaniu wyboru oferty sprzedający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy. Dopuszcza się negocjacje między Zamawiającym a Oferentem.

 

          Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Charakterystyka   budynków:

 

 1. Budynek szkoły

 

Powierzchnia zabudowy 196,00 m2

Stan istniejący - budynek  wolnostojący, w kształcie litery L z dwoma gankami, parterowy bez podpiwniczenia o wymiarach: długość budynku 21,50 m, szerokość budynku 8,50 m
z jednej strony oraz 6,50 m z drugiej, ganki o wymiarach: 8,50 m na 2,50 m oraz 8,50 m na 2,00 m, wysokość budynku 6,30 m, posadowiony na fundamencie betonowym.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej, szalowany deskami. Strop drewniany na dźwigarach drewnianych, dach dwuspadowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłoga z desek.

 

 1. Budynek gospodarczy nr 1

 

Powierzchnia zabudowy 66,00 m2

Stan istniejący - budynek wolnostojący, w kształcie prostokąta parterowy bez podpiwniczenia o wymiarach: długość budynku 11,00 m, szerokość budynku 6,00 m, posadowiony na fundamencie betonowym.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, dobudówka wykonana w konstrukcji drewnianej. Strop murowany, dach jednospadowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak posadzki.

 

 1. Budynek gospodarczy nr 2

 

Powierzchnia zabudowy 6,00 m2

Stan istniejący - budynek wolnostojący, w kształcie prostokąta, parterowy bez podpiwniczenia o wymiarach: długość budynku 3,0 m, szerokość budynku 2,0 m, wysokość budynku 2,30 m, posadowiony na fundamencie betonowym.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, strop murowany, dach jednospadowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Stolarka drzwiowa drewniana. Posadzka betonowa.

 1. Budynek gospodarczy nr 3

 

Powierzchnia zabudowy 12,00 m2

Stan istniejący - budynek wolnostojący, w kształcie prostokąta, parterowy bez podpiwniczenia o wymiarach: długość budynku 4,0 m, szerokość budynku 3,0 m, wysokość budynku 2,50 m, posadowiony na fundamencie betonowym.

Ściany wykonane w konstrukcji drewnianej, strop drewniany, dach jednospadowy, kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Stolarka drzwiowa drewniana. Brak posadzki.

 

Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych

 

Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych, należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego. Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.

Ze względu na usytuowanie obiektu  i zagrożenia, jakie mogą  wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych i wyburzeniowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

 

Zakres robót rozbiórkowych

 • ręcznie zdjąć pokrycie dachowe,
 • demontaż pokrycia dachowego,
 • rozebranie ścian wraz z wyjęciem stolarki drzwiowej i okiennej,
 • usunięcie fundamentów z betonu,
 • wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,
 • uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,
 • poziom terenu wokół wyburzanego obiektu wyrównać i zasypać.

  

KOLEJNOŚĆ  WYKONYWANIA  ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH

 

 1. Oznakowanie terenu rozbiórki
 2. Roboty rozbiórkowe
 3. Usunięcie materiału porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.
 4. Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu)
 5. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przy robotach związanych z rozbiórką i usunięciem eternitu z rozbieranego budynku szkoły oraz budynków gospodarczych zachować należy warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Odpady  porozbiórkowe.

 

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu
i stanowią dochód Inwestora, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony na wysypisko śmieci, bądź przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych.

 

Uwagi  ogólne

 

Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie
w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających               odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie              przy tego typu pracach.

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków
i budowli.

Rozbiórką objęte będą całe ww budynki. Nie planuje się etapowania prac rozbiórkowych.

Prace związane z rozbiórką budynków prowadzone będą w sposób ręczny, a w miejscach
i przy elementach tego wymagających – z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego (np. młoty udarowe, koparki itp.). Ewentualna praca maszyn budowlanych ograniczona będzie wyłącznie do granic działek objętych wnioskiem, bez naruszania w żaden sposób terenów działek sąsiednich.

Prace rozbiórkowe prowadzone będą tak, aby hałas i wszelkie uciążliwości związane
z pracami (np. chwilowe zapylenie powietrza) ograniczyć do minimum.

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą wyłącznie w ciągu dnia – bez naruszania okresów ciszy nocnej.

Prace związane z rozbiórką budynku prowadzone będą z zachowaniem wszystkich zasad
i przepisów BHP oraz przepisów PPOŻ, tak, aby nie powodować zagrożenia dla życia
i zdrowia osób realizujących rozbiórkę.

Rozbiórka budynków w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia warunków środowiskowych. Do gruntu jak i do powietrza nie zostaną wprowadzone żadne substancje

szkodliwe. Magazynowanie materiałów z rozbiórki, które nie będą podlegać wywiezieniu przez uprawione do tego firmy, odbywać się będzie w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zmieszaniem, zabrudzeniem oraz w sposób, gwarantujący brak ich wpływu na środowisko.

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

18.05.2023 r.

 

 

Udostępnij: