OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza

 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowane grunty orne położone w obrębie ewidencyjnym Huta Tarnawacka oznaczone numerem ewid. 1172/2 ark.2 o pow. pod dzierżawę 1,15 ha. Całkowita powierzchnia nieruchomości 2,09 ha.  Termin zagospodarowania nieruchomości 1.09.2023 – 31.08.2026 r.

W części działki nr ewid. 1172/2 znajduje się budynek byłej szkoły w Hucie Tarnawackiej  oraz boisko, siłownia i miejsce integracji społecznej - przeznaczenie w MPZP teren usług publicznych. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,15 ha stanowi niezabudowane grunty  orne przeznaczone do dzierżawy – przeznaczenie w MPZP  teren usług publicznych, oświaty, sportu i inne.  Oddanie w dzierżawę następuje na cele  rolne.  Księga wieczysta nieruchomości ZA1T/00061052/6.

  

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2023 roku  o godz. 8.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

  

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł rocznie.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

 

Czynsz płatny jest bez wezwania do 30 września każdego roku. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

 

Wadium w wysokości 50 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 21 lipca 2023 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 3 dni.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej i według stanu zastanego na gruncie. W przypadku ewentualnego wznowienia granic lub ich wyznaczenia Wójt Gminy Tarnawatka nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Wójt Gminy Tarnawatka może dokonać na koszt dzierżawcy.

 

Po okresie obowiązywania umowy dzierżawca nie może dokonywać nowych zasiewów, czy zasadzeń. Do końcowego terminu obowiązywania umowy dzierżawca powinien zebrać plony z działki, usunąć wszelkie przedmioty należące do niego oraz całkowicie zaprzestać jej używania. 

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 wew. 36 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

                                                                               Wójt Gminy     Piotr Pasieczny

 

 Tarnawatka  07.06.2023 r.

Udostępnij: