OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka - Tartak, oznaczonej numerem 25/1 ark. 1 obręb Tarnawatka - Tartak, stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość o pow. ogólnej 0,05 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (MNn). Działka jest nie zabudowana i posiada uzbrojenie terenu w sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Działka posiada nie regularny kształt oraz znaczne zaniżenie terenu w odniesieniu do wybudowanej drogi, ponadto przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

 

Cena wywoławcza wynosi 20 400 zł, wadium 2 000 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia  2023 roku o godz. 8.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 11 grudnia 2023 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

 

Tarnawatka  10.11.2023 r.

Udostępnij: