Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej o pow. 1,00 ha (RIIIb – 0,41 ha, RIVa – 0,59 ha), stanowiącej działkę nr ewid. 69/1 ark. 1 obręb Sumin, będącej własnością Gminy Tarnawatka.

Nieruchomość uwidoczniona została KW ZA1T/00045557/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako pola uprawne (RP). Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia komunalne. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne uprawiane rolniczo.

Cena wywoławcza wynosi 27 830 zł , wadium 2 780 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) nabywca jest zwolniony z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego:
Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
W związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461), warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 wyżej cytowanej ustawy.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi określone w ustawie o kształtowaniu ustroju wolnego, w szczególności:

  1. rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:

a) jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków,

b) powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

  1. podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej. Z powyższych przyczyn dokonano wyboru ustnego przetargu ograniczonego.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

  1. Spełniają warunki określone w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj.:

  • pisemne oświadczenie prowadzącego gospodarstwo potwierdzające osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego

  • pisemne oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego

  • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń 

  • pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej

  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę. Przy czym jeżeli nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków.

 

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

“Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia

Udostępnij: