Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 20685/45995 w częściach wspólnych gruntu oraz lokal użytkowy po byłym przedszkolu znajdujący się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w Tarnawatce – Tartak przy ul. Tomaszowskiej 13, gmina Tarnawatka wraz z pomieszczeniami przynależnymi – dwie komórki i dwie piwnice znajdujące się w budynku gospodarczym.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jest jako działka 54/3 obr. Tarnawatka - Tartak miejscowość Tarnawatka – Tartak. Powierzchnia działki wynosi 0,2914 ha, księga wieczysta nieruchomości gruntowej ZA1T/00046342/5. Lokal użytkowy w tym  pomieszczenia na kondygnacji parteru budynku mieszkalno - użytkowego, pomieszczenia przynależne na kondygnacji piwnic i kondygnacji parteru budynku gospodarczego, posiada łączną powierzchnię 206,85 m2, księga wieczysta lokalu  ZA1T /00050419/7.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren usług oświaty. Nieruchomość posiada  uzbrojenie w sieć: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną, gazową i teletechniczną. Centralne ogrzewanie w lokalu znajdującym się w budynku mieszkalno – użytkowym z własnego pieca węglowego. Ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego z wężownicą do c.o.  Działka posiada istniejący zjazd z drogi krajowej i jest ogrodzona.

Cena wywoławcza wynosi 150 500 zł, wadium 10 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 15 lutego 2024 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

Tarnawatka  28.12.2023 r.

Udostępnij: