Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza

 

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr ewid. 82/1 ark. 1 stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w obr. Tarnawatka – Tartak o pow. 0,0076 ha. Nieruchomość uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość posiada  uzbrojenie w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczną. Działka posiada nieregularny kształt i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

 Cena wywoławcza wynosi 12 500 zł, wadium 1 000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 ---------------------------

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej niezabudowanej nr ewid. 52/65 stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w obr.  Tarnawatka – Tartak o pow. 0,1471 ha.  Nieruchomość uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość usytuowana jest przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa) oraz posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

 Cena wywoławcza wynosi 80 000 zł, wadium 5 000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 ----------------------

 

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej niezabudowanej nr ewid. 52/66 stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w obr.  Tarnawatka – Tartak o pow. 0,1479 ha.  Nieruchomość uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość usytuowana jest przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa) oraz posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

  Cena wywoławcza wynosi 81 000 zł, wadium 5 500 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 11.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 ----------------------

 

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej niezabudowanej nr ewid. 52/75 stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w obr.  Tarnawatka – Tartak o pow. 0,1597 ha.  Nieruchomość uwidoczniona została w KW ZA1T/00044432/9.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość usytuowana jest przy nowo wybudowanej drodze (ul. Kalinowa) oraz posiada urządzony wjazd. Na działce znajdują się: przyłącze wodne i kanalizacyjne oraz kanał technologiczny. W pobliżu znajduje się sieć gazowa.

  Cena wywoławcza wynosi 87 000 zł, wadium 6 000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 12.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

 

 

Informacje  ogólne dotyczące wszystkich przetargów wyszczególnionych w tym ogłoszeniu:

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 18 marca 2024 r.

 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Nieruchomość objęta ogłoszeniem jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Załączone pliki:
ogłoszenie.odt
Udostępnij: