WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

terminy wnoszenia opłat

i zasady ich aktualizacji

 

Termin zagospodarowania

nieruchomości

 

Okres dzierżawy

 

Forma oddania w dzierżawę

Księga wieczysta ZA1T/00061052/6

Działka nr 206 położona w obrębie ewidencyjnym Sumin, miejscowości Sumin

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 1,85 ha. Całkowita powierzchnia nieruchomości 2,11 ha.

 

W części działki nr ewid. 206 znajduje się budynek świetlicy. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,85 ha stanowi niezabudowane grunty orne przeznaczone do dzierżawy.

 

 

W części działki nr ewid. 206 znajduje się budynek świetlicy – przeznaczenie w MPZP teren usług publicznych. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,85 ha stanowi niezabudowane grunty orne przeznaczone do dzierżawy – przeznaczenie w MPZP częściowo zabudowa zagrodowa, częściowo pola uprawne.

 

Oddanie w dzierżawę następuje na cele rolne.

1000 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 30 września każdego roku, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy

 

2023 - 2026

 

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Tarnawatka 10.11.2022 r.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. 2, tel. 84 662 47 10.

Udostępnij: