Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nierucho - mości (wartość netto)

Udział 20685/45995 w działce 54/3 obr. Tarnawatka - Tartak miejscowość Tarnawatka - Tartak (KW ZA1T/00046342/5)
wraz z lokalem użytkowym o pow. 206,85 m2

(KW ZA1T /00050419/7).

Udział 20685/45995 w działce o pow. działki 0,2914 ha wraz z lokalem użytkowym o pow. 206,85 m2 w tym pomieszczenia na kondygnacji parteru budynku mieszkalno - użytkowego, pomieszczenia przynależne na kondygnacji piwnic i kondygnacji parteru budynku gospodarczego.

 

Udział 20685/45995 w częściach wspólnych gruntu oraz lokal użytkowy po byłym przedszkolu znajdujący się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w Tarnawatce – Tartak przy ul. Tomaszowkiej 13, gmina Tarnawatka wraz z pomieszczeniami przynależnymi – dwie komórki i dwie piwnice znajdujące się w budynku gospodarczym.

Zgodnie z MPZP działka oznaczona jest jako teren usług oświaty

 

 

 

Tarnawatka – Tartak

ul. Tomaszowska

gmina Tarnawatka

Przetarg ustny nieograniczony

202 000 zł 

Tarnawatka 2022-12-14

 


  • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.

  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. 2, tel. 84 662 47 10

  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Udostępnij: